POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 14. 4. 2023

27.03.2023

Valná hromada 14. 4. 2023 v 10:00 hodin v sídle společnosti

Představenstvo společnosti Svornost Těmice, a.s., IČ: 645 11 936, se sídlem: č.p. 216, 696 84 Těmice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1946 (dále také jen "Společnost"), tímto na žádost hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ust. § 366 a ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), v souladu s ust. § 402 a násl. ZOK svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se uskuteční dne 14. 4. 2023 v 10:00 hod. v sídle Společnosti na adrese č.p. 216, 696 84 Těmice s následujícím pořadem valné hromady: 1. Zahájení řádně valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady. 2. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře. 3. Závěr.

Ke stažení níže:    POZVÁNKA NA VH Svornost Těmice, a.s., konanou dne 14. 4. 2023

                                     AKCIONÁŘI: Formulář ke sdělení čísla účtu pro výplatu protiplnění za akcie